PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS TÂN TRƯỜNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Lê Vân Anh
   Sinh ngày: 09/05/2003  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Tràng Kỹ-Tân Trường-CG-HD
   Thành tích:     Đạt giải KK môn Ngữ văn cấp huyện lớp 7
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Văn Cường
   Sinh ngày: 02/07/2003  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Cẩm thượng-TPHD
   Thành tích:     GIẢ NHẤT THI ĐIỀN KINH THCS CẤP TỈNH - CHAY BỀN, NĂM HOC 201 7- 2018
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Xuân Đức
   Sinh ngày: 20/01/2003  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Cẩm phúc-CG-HD
   Thành tích:     Giai Nhất cấp Tinh môn Nhảy cao, năm hoc 2017-2018
   Năm học: 2017 - 2018
   Hoàng Tuấn Long
   Sinh ngày: 17/05/2003  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Tràng kỹ-Tân Trường-CG-HD
   Thành tích:     Đạt giải Ba môn Toán cấp huyện lớp 7
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Phương Thảo
   Sinh ngày: 21/06/2003  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Tràng Kỹ-Tân Trường-CG-HD
   Thành tích:     Đạt giải cấp huyện bài thi "Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huốn thực tiễn, năm học 2015 - 2016.
   Năm học: 2017 - 2018
   Vương Đức Thịnh
   Sinh ngày: 22/10/2003  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Quí Dương-Tân Trường-CG-HD
   Thành tích:    Đạt giải Ba môn Toán cấp huyện lớp 7
   Năm học: 2017 - 2018
   Đỗ Hà Thủy
   Sinh ngày: 08/08/2003  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Tràng Kỹ-Tân Trường-CG-HD
   Thành tích:     Đạt giải cấp huyện bài thi "Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huốn thực tiễn, năm học 2015 - 2016.
   Năm học: 2017 - 2018
   Bùi Văn Anh
   Sinh ngày: 26/04/2003  
   Lớp: 9D
   Chỗ ở: Cẩm Định-CG-HD
   Thành tích:     Giả ba chay j tỉnh - năm hoc 17-18
   Năm học: 2017 - 2018
   Lê Vân Anh
   Sinh ngày: 09/05/2003  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Tràng Kỹ-Tân Trường-CG-HD
   Thành tích:     Đạt giải KK môn Ngữ văn cấp huyện lớp 7
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Xuân Đức
   Sinh ngày: 20/01/2003  
   Lớp: 8C
   Chỗ ở: Cẩm phúc-CG-HD
   Thành tích:     Giai Nhi cap Tinh mon Nhay cao, nam hoc 2016-2017
   Năm học: 2016 - 2017
1234